فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی پرستو دریایی پشت ‌سیاه برروی توابع پیوسته

این تحقیق در مورد بررسی الگوریتم بهینه‌سازی پرستو دریایی پشت ‌سیاه برروی توابع پیوسته است. شبیه‌سازی الگوریتم در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی مرغ دریایی برروی توابع پیوسته

این تحقیق در مورد بررسی الگوریتم بهینه‌سازی مرغ دریایی برروی توابع پیوسته است. شبیه‌سازی الگوریتم در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی اسب دریایی برروی توابع پیوسته

این تحقیق در مورد بررسی الگوریتم بهینه‌سازی اسب دریایی برروی توابع پیوسته است. شبیه‌سازی الگوریتم در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی قاصدک برروی توابع پیوسته

تحقیق حاضر در مورد بررسی الگوریتم بهینه‌سازی قاصدک برروی توابع پیوسته است. شبیه‌سازی الگوریتم در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل بهبودیافته الگوریتم کپک مخاطی با استفاده از یادگیری مبتنی بر مخالفت

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم کپک مخاطی با یادگیری مبتنی بر مخالفت است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم جستجوی سنجاب با الگوریتم تکامل تفاضلی

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم جستجوی سنجاب با تکامل تفاضلی است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل بهبودیافته الگوریتم بهینه‌سازی کرکس آفریقایی توسط یادگیری مبتنی بر مخالفت

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی کرکس آفریقایی با یادگیری مبتنی بر مخالفت است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی تعادل و الگوریتم بهنه‌سازی کپک مخاطی

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی تعادل و الگوریتم بهنه‌سازی کپک مخاطی است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی پروانه با الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی پروانه با بهینه‌سازی اجتماع ذرات است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی