فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 7

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: جمع و تفریق عددهای مرکب

هدف اصلی این درس معرفی عددهای مرکب است. در قسمت اول ضمن آشنا کردن دانش آموزان با عددهای مرکب مربوط به ساعت، دقیقه و ثانیه، جمع و تفریق آنها نیز آموزش داده می‌شود. در بخش دوم توجه دانش آموزان به اینکه عددهای مرکب را به صورت‌های دیگر نیز می‌توان به ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: یادآوری عددنویسی

این درس به طور کلی به یادآوری عدد نویسی تا طبقه میلیارد می‌پردازد. در این فعالیت برای اولین بار جدول ارزش مکانی به طور کامل همراه با مرتبه‌های اعشاری رسم شده است و هدف از آن، درک روابط بین ستون‌های جدول ارزش مکانی و الگوهای موجود در آن است. به این...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: الگوهای متقارن

در ﻛﻼس درس ﻣﻌﻠﻢ اﺷﻜﺎﻟﻲ را روي ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺮﻳﺪه و ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮد؟ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻜﺎل را ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل3: روابط بین شکل ها

معلم با دادن قطعات یک پازل مربع از 7 تکه شکل هندسی از بچه‌ها می‌خواهد در گروه‌ها با این 7 تکه شکل‌ها و مدل‌های مختلف را بسازند. معلم می‌خواهد بچه‌ها بیان کنند این شکل‌های هندسی چه ربطی به هم دارند و چگونه روی هم سوار شده‌اند و چگونه در کنار هم دیگ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 21: مهارت جمع چند عدد، ساعت و درک درست از زمان

در صفحه آغازین تم 21 دانش آموزان با کتابخانه و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد کتابخانه پی می‌برند. آموزگار در مورد آداب مباحثه درسی بين دانش آموزان، نکاتی را که می‌داند می‌آموزد. در این ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم17: جمع و تفریق‌های ترکیبی با چوب خط و محور، مفهوم بین

در صفحه آغازین تم17 دانش آموزان با خانه پدربزرگ و مادربزرگ و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد خانه پدربزرگ و مادربزرگ پی می‌برند. آموزگار در مورد صله رحم و آداب آن نکاتی را که می‌داند به د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: تقسیم بر عددهای دو رقمی

هدف اصلی این درس آموزش انجام تقسیم عددها بر عددهاي دو رقمی است. هدف فعالیت اول تشریح چگونگی ساختن دسته هاي با تعداد دو رقمی است. با توجه به اینکه براي عددهاي دو رقمی نمی‌توان نفرات را جایگزین کرد از مفهوم دوم تقسیم استفاده شده است. یعنی این بار تع...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل2: شناخت کسرها

هدف اصلی این درس، شناخت کسرهاي منفصل است. در کلاس هاي دوم و سوم تمام کسرهاي مطرح شده، مربوط به کمیت هاي متصل است. در این درس براي اولین بار کسرهاي منفصل مطرح می‌شود. ویژگی کمیت هاي منفصل این است که واحد، نقش پررنگی ایجاد می‌کند. توصیه می‌شود در ای...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل4: اندازه گیری طول

عنوان فصل4 کتاب ریاضی چهارم دبستان اندازه گیری می باشد. در ابتدای این فصل مفهوم زاویه و نامگذاری آن مطرح، سپس لزوم استفاده از واحد برای اندازه گیری زاویه‌ها آموزش داده شده و ضمن آن واحد درجه و ابزار نقاله و نحوه استفاده از آن تدریس می‌شود. پس از آ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل5: واحد اندازه گیری سطح

عنوان فصل5 کتاب ریاضی پایه سوم دبستان محیط و مساحت بوده و شامل چهار درس(خط، نیم خط و پاره خط - محیط - اندازه گیری سطح - واحد اندازه گیری سطح) می‌باشد.عنوان چهارمین درس این فصل، واحد اندازه گیری سطح بوده و در درس مذکور به موضوعات مختلفی از جمله: م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم16: شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19

در صفحه آغازین تم 16 دانش آموزان با حیاط مدرسه و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد حیاط مدرسه پی می‌برند. آموزگار در مورد صبحگاه و آداب گوش کردن به قرآن نکاتی را که می‌داند به دانش آموزان م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل2: جمع و تفریق کسرها

برای شروع تدریس پس از اینکه احوالپرسی و حضور و غیاب کردید به هر گروه یک پرچم بدهید و پشت تصویر پرچم توضیحات مختصری درباره‌ی آن کشور بنویسید. می‌توانید درباره‌ی مفهومی که تصویر هر پرچم در هر کشور دارد توضیح دهید. مثلا چرا از آن رنگ‌ها تشکیل شده است...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی