فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 5

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم7 : آشنایی با عدد 1 و 2

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی اول مبحث آشنایی با عدد 1 و 2 در قالب ورد و شامل 12 صفحه. در صفحه آغازین تم 7 دانش آموزان تصویری از جشن تولد دوقلوها را مشاهده می‌کنند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد تولد، جشن تولد و هدیه دادن پی می‌برند. آموزگار در مورد در مورد آداب هديه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل4: معرفی پول

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس معرفی پول در قالب ورد و شامل 9 صفحه.معلم با شمارش ترتیبی یکبار دیگر عدد دو رقمی تا 100 را یادآوری می‌کند و به ترتیب شمارش را از بچه‌ها می‌خواهد، هر دانش آموز یک بار شمارش می‌شود و در پایان شمارش کلاس دوباره از اد...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم6 : جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول درس جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست در قالب ورد و شامل 12 صفحه. در صفحه آغازین تم 6 دانش آموزان با دوست یابی و بازی با دوستان آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد بازی با دوستان، نگهداری دوستان، کمک به دوستان پی می‌برند ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل4: زاویه و نیمساز

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم درس زاویه و نیمساز در قالب ورد و شامل 6 صفحه. از آنجایی که دانش آموز با مفهوم زاویه و انواع آن آشنایی دارد، می‌توانید با یک تمرین یا یک مثال یا یک تصویر ساده همانند دکل‌های برق مفهوم زاویه را یادآوری کنید. سپس با فعالیت یک درس را شروع کنید. در این فعالیت ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل3: تقارن

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس تقارن در قالب ورد و شمل 9 صفحه. معلم از دانش آموزان می‌خواهد، پروانه‌ای را بکشند و از وسط شکل را تا بزنند و برش بزنند و به دو نیمه کاملاً مثل هم تقسیم کنند، به طوری که دو نیمه همدیگر را بپوشانند. از بچه‌ها می‌خواهیم، شکل‌های گیاهان، حیوانات و اشکال ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل2: ضرب عدد در کسر

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم درس ضرب عدد در کسر در قالب ورد و شامل 6 صفحه. در این درس، ضرب عدد در کسر بیان می‌شود. در کلاس چهارم قصد نداریم وارد موضوع کسر بزرگتر از واحد بشویم. بنابراین در طرح سؤال‌ها و تمرین‌ها به این نکته توجه داشته باشید ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل2: جمع و تفریق کسر

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم درس جمع و تفریق کسر در قالب ورد شامل 6 صفحه. هدف اصلی این درس آموزش جمع و تفریق کسرهاي با مخرج مساوي است. این کار به سه صورت انجام می‌شود. استفاده از شکل کسرها براي سبک دست ورزی، استفاده از محور و شکل، تصویري و نوشتن عبارت کسرها و انجام عمل جمع یا تفریق ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 5: جمع و تفریق با چوب خط

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، جمع و تفریق با چوب خط: با فرمت ورد شامل 11 صفحه.در صفحه آغازین تم 5 دانش آموزان تصویری از پيک نيک را مشاهده می‌کنند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد پیک نیک، گردش در طبیعت و مراقبت از طبیعت پی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی، در قالب فایل Word. این درس به طورکلی به یادآوری مفاهیم و مهارت‌های عددنویسی تا طبقه میلیون می‌پردازد. با توجه به اینکه هیچ موضوع جدیدی مطرح نمی‌شود کار را بدون هیچ مقدمه‌ای با انجام فعالیت این درس شروع کنید ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 4: گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش

در صفحه آغازین تم 4 دانش آموزان تصویری از رفتن به مهمانی را مشاهده می‌کنند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد آداب مهمانی و پذیرایی از مهمان‌ها پی می‌برند. آموزگار در مورد آداب مهمانی رفتن، پذيرايی از مهمان و آداب رفتار با همسال...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی، در قالب فایل word. در ﻛﻼس درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻛﺎرت‌های ﻋﺪد ﺧﻮد ﻳﻚ ﻋﺪد دو رﻗﻤﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ از ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ در وﺳﻂ ﻛﻼس ﻗﺮار دارد ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي آن ﻫﺎ ﻋﺪد ٨ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. آن ﻫﺎ ﺳﺮﺟﺎي ﺧﻮد ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی، در قالب فایل word. مهم ترین بدفهمی درس مذکور این است که دانش آموزان بین دو جمله متوالی یک الگو، رابطه‌ای کشف می‌کنند و بدون آنکه آن را برای جمله‌های دیگر الگو آزمایش کنند به کار می‌برند. در حالی که ممکن است آن رابطه برای جمله‌های بعدی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی