فایل های دسته بندی ریاضی صفحه 8

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ساعت در بعد از ظهر

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ساعت در بعد از ظهر، در قالب فایل Word. برای شروع کار، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎف و ﻛﺎﻏﺬ دو ﺳﺎﻋﺖ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺻﺒﺢ و دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﺳﺎﻋﺖ ..

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: بخش‌پذیری

آنچه که در بخش پذیری اهمیت دارد درک چرایی قواعد بخش پذیری است. زیرا تنها در این صورت است که دانش آموزان قدرت تولید قواعد بخش پذیری در موقعیت‌های جدید را پیدا می‌کنند. بنابراین توصیه می‌شود برای تدریس این مفهوم زمان کافی اختصاص داده شود و در کلاس ب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: معرفی میلیارد

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: معرفی میلیارد، در قالب فایل word. این درس در امتداد درس قبلی است با این تفاوت که طبقه میلیارد به جدول ارزش مکانی اضافه می‌شود. سبک آموزش این درس مشابه آموزش هزار و میلیون است. درصورتی که وسایل مربوط به مکعب‌های کوئیزنر را در اختیار دارید، کار با آنها ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: الگوها

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: الگوها، در قالب فایل Word. هدف اصلی این درس الگویابی است اما در ضمن آن بعضی از مفاهیم نیز مرور می‌شوند. در فعالیت بخش اول دانش آموزان یاد می‌گیرند که چگونه شکل‌هایی که یک محیط دارند می‌توانند مساحت‌های مختلف داشته باشند ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 22: شمردن الگوهای 2 و 5 و 6 و 7، آشنایی با تقویم

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 22: شمردن الگوهای 2 و 5 و 6 و 7، آشنایی با تقویم، در قالب فایل Word. در صفحه آغازین تم 22 دانش آموزان با کاشی کاری‌های مساجد و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد کاشی کاری مسجدها پی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل7: نمودار خط شکسته

برای شروع تدریس مبحث نمودار خط شکسته بهتر است بدون هیچ مقدمه‌ای از دانش آموزان بخواهید فعالیت اول این درس را انجام دهند. در صورت لزوم توجه آن‌ها را به نمونه انجام شده برای کلاس چهارم جلب کنید. هدف این فعالیت خواندن جدول‌های چند قسمتی و رسم نمودار ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل3: کاربرد کسر در اندازه گیری

عنوان فصل3 کتاب ریاضی پایه سوم دبستان عددهای کسری بوده و شامل چهار درس(کسر، کاربرد کسر در اندازه گیری، تساوی کسرها، مقایسه‌ی کسرها) می‌باشد. عنوان دومین درس این فصل، کاربرد کسر در اندازه گیری بوده و در درس مذکور به موضوعات مختلفی از جمله: کاربرد کسر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم2: اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز

در صفحه آغازین تم 2 دانش آموزان با خارج شدن از خانه و مسائل پیرامون آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد پوشیدن لباس، بستن بند کفش، تشخیص لنگه چپ و راست کفش پی می‌برند. آموزگار توضیحاتی در مورد اینکه برای حفظ امنیت،...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: جمع و تفریق عددهای مرکب

هدف اصلی این درس معرفی عددهای مرکب است. در قسمت اول ضمن آشنا کردن دانش آموزان با عددهای مرکب مربوط به ساعت، دقیقه و ثانیه، جمع و تفریق آنها نیز آموزش داده می‌شود. در بخش دوم توجه دانش آموزان به اینکه عددهای مرکب را به صورت‌های دیگر نیز می‌توان به ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: یادآوری عددنویسی

این درس به طور کلی به یادآوری عدد نویسی تا طبقه میلیارد می‌پردازد. در این فعالیت برای اولین بار جدول ارزش مکانی به طور کامل همراه با مرتبه‌های اعشاری رسم شده است و هدف از آن، درک روابط بین ستون‌های جدول ارزش مکانی و الگوهای موجود در آن است. به این...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: الگوهای متقارن

در ﻛﻼس درس ﻣﻌﻠﻢ اﺷﻜﺎﻟﻲ را روي ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺮﻳﺪه و ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮد؟ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻜﺎل را ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل3: روابط بین شکل ها

معلم با دادن قطعات یک پازل مربع از 7 تکه شکل هندسی از بچه‌ها می‌خواهد در گروه‌ها با این 7 تکه شکل‌ها و مدل‌های مختلف را بسازند. معلم می‌خواهد بچه‌ها بیان کنند این شکل‌های هندسی چه ربطی به هم دارند و چگونه روی هم سوار شده‌اند و چگونه در کنار هم دیگ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 282